عام المنفعه

تحقیق آماده رایگان; موضوع : آثار نکاح زن مسلمه با مرد غیر مسلم

این تحقیق را برای یکی از مشتری هام انجام دادم.به صورت رایگان برای دانلود در اختیار شما قرار می دهم.

 

قانون مدنی ممانعت ازدواج با کفار را تنها در ماده ۱۰۵۹ با جمله نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست بیان داشته و در مابقی موارد به سکوت برگزار نموده که باید احکام آن را با توجه به اصلل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از متون معتبر اسلامی کشف نمود.

 

با تحقیق در این متون چنین استنباط می شود که زن شیعه فقط می تواند با مرد شیعه ازدواج نماید ، مرد مسلمان نیز در میان کفار فقط می تواند با کفارکتابی آن هم به طور موقت نکاح کند و در مورد مسلمه غیر ملحق به کفر بطور مطلق جایز است . دین اسلام به ازدواج و طلاق در مذاهب دیگر به شرط اینکه طبق همان مسلک صحیح واقع شود و به دیده احترام نگربسته و همان آثار را به آنها اعمال می کند.

اگر زن و شوهر کافر با یکدیگر مسلمان شوند شرط به اینکه طبق آن آئین درست واقع شود و از نظر اسلام مانعی نباشد ، نیاز به نکاح مجدد مطابق دین اسلام ندارد . در صورتیکه مرد کافر قبل  و بعد از نزدیکی اسلام بیاورد ، دوام نکاح اشکالی ندارد و چنانچه مرد کافر قبل از نزدیکی مسلمان شود و زوجه ی کافر یعنی کتاب باشد ، نکاح منفسخ می شود و اگر بعد از نزدیکی باشد انحلال نکاح منوط به ایمان نیاوردن زن تا انقضای عده می باشد . اگر زوجه قبل از نزدیکی اسلام آورد ، نکاح مفصل شده و چنانچه بعد از نزدیکی باشد و انحلال آن منوط به عدم پذیرش اسلام تا انقضای عده توسط شوهر است

در صورتیکه یکی از زن و شوهر یا هر دوی آنان قبل از نزدیکی مرتد شوند نکاح بلافاصله منحل می گردد و هرکاه بعد از نزدیکی زن مرتد فطری و ملی و مرد مرتد ملی شود تا انقضای عده صبر میشود که توبه کرده و اسلام بیاورد والا نکاح منفسخ میشود و مرد اگر فطری گردد بعد از نزدیکی نیز بلافاصله نکاح منحل میشود

 

ادامه در فایل پیوست

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.