تحقیق آماده رایگان; موضوع : آثار نکاح زن مسلمه با مرد غیر مسلم

این تحقیق را برای یکی از مشتری هام انجام دادم.به صورت رایگان برای دانلود در اختیار شما قرار می دهم.

 

قانون مدنی ممانعت ازدواج با کفار را تنها در ماده ۱۰۵۹ با جمله نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست بیان داشته و در مابقی موارد به سکوت برگزار نموده که باید احکام آن را با توجه به اصلل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از متون معتبر اسلامی کشف نمود.

 

با تحقیق در این متون چنین استنباط می شود که زن شیعه فقط می تواند با مرد شیعه ازدواج نماید ، مرد مسلمان نیز در میان کفار فقط می تواند با کفارکتابی آن هم به طور موقت نکاح کند و در مورد مسلمه غیر ملحق به کفر بطور مطلق جایز است . دین اسلام به ازدواج و طلاق در مذاهب دیگر به شرط اینکه طبق همان مسلک صحیح واقع شود و به دیده احترام نگربسته و همان آثار را به آنها اعمال می کند.

اگر زن و شوهر کافر با یکدیگر مسلمان شوند شرط به اینکه طبق آن آئین درست واقع شود و از نظر اسلام مانعی نباشد ، نیاز به نکاح مجدد مطابق دین اسلام ندارد . در صورتیکه مرد کافر قبل  و بعد از نزدیکی اسلام بیاورد ، دوام نکاح اشکالی ندارد و چنانچه مرد کافر قبل از نزدیکی مسلمان شود و زوجه ی کافر یعنی کتاب باشد ، نکاح منفسخ می شود و اگر بعد از نزدیکی باشد انحلال نکاح منوط به ایمان نیاوردن زن تا انقضای عده می باشد . اگر زوجه قبل از نزدیکی اسلام آورد ، نکاح مفصل شده و چنانچه بعد از نزدیکی باشد و انحلال آن منوط به عدم پذیرش اسلام تا انقضای عده توسط شوهر است

در صورتیکه یکی از زن و شوهر یا هر دوی آنان قبل از نزدیکی مرتد شوند نکاح بلافاصله منحل می گردد و هرکاه بعد از نزدیکی زن مرتد فطری و ملی و مرد مرتد ملی شود تا انقضای عده صبر میشود که توبه کرده و اسلام بیاورد والا نکاح منفسخ میشود و مرد اگر فطری گردد بعد از نزدیکی نیز بلافاصله نکاح منحل میشود

 

ادامه در فایل پیوست

بیع قطعی موتورسیکلت

خودم چند وقت پیش دنبال همچین متنی بودم که توی سایت ها برای فروش گذاشته بودند.در اینجا به رایگان در اختیار شما قرار می دهم

 

بیع قطعی موتور سیکلت

 

فروشنده : آقای غلامرضا      مفرد فرزند :         بشناسنامه شماره            صادره اهواز  متولد اهواز  به شماره ملی

ساکن: اهواز-     ۳۸

 

خریدار : آقای               فرزند : احمد  بشناسنامه شماره          صادره خرمشهر  متولد ۱۳۴۹  به شماره ملی

ساکن : اهواز –

 

مورد معامله : تمامی ششدانگ یک دستگاه موتورسیکلت وسپا مدل ۱۳۷۵ به سیستم بنزینی شناسه خودرو۲۹۹۶  دارای موتور شماره ۰۴۰۰۰۲۷۷ و شاسی شماره ۰۱۰۰۲۸۴۲ به رنگ قرمز خریداری  و بانضمام لوازم و تجهیزات موجود و منصوبه که برؤیت کامل خریدار رسیده و عین مورد معامله در تصرف و به قبض خریدار در آمده و داده شده است.

 

قیمت و مبلغ مورد معامله :

  1.  تومان  وجه رایج که تمام آن با قرار تسلیم فروشنده نامبرده بالا گردیده است.

توضیحات:

سند این موتور در حین اثاث کشی گم شده و فاقد سند است و فقط دارای یک کارت موتورسیکلت است.خریدار با علم به این موارد ، شرایط خرید را قبول کرده و فروشنده در آینده هیچ گونه مسئولیتی در قبال این موتور نخواهد داشت.

 

 

امضا خریدار                                                                                   امضا فروشنده

 

 

شاهد خریدار اول                                                                          شاهد خریدار دوم