نمایش نوار کناری

آنتن (13)

چندراهی برق و محافظ ولتاژ (191)

روشنایی (42)

فیوز فشنگی (49)

کلید و پریز (79)

هواکش (1)