آنتن (15)

باتری (13)

چندراهی برق و محافظ ولتاژ (80)

روشنایی-چراغ (46)

سیم و کابل (4)

فیوز فشنگی (34)

کلید و پریز (45)

هواکش (2)