آنتن (10)

چندراهی برق و محافظ ولتاژ (82)

روشنایی (32)

فیوز فشنگی (37)

کلید و پریز (57)

هواکش (1)